Print

Akta & Enakmen

Ditulis pada .

AKTA DAN ENAKMEN-ENAKMEN YANG DITERIMA PAKAI

1. Enakmen Bekalan Air 1998 ( Enakmen 2/1998 )

2. Enakmen Bekalan Air ( Syarikat Pengganti ) 1998

3. Enakmen Pembahagian Air ( Pindaan ) 1984

4. Akta Kanun Tanah Negara

5. Akta Perhutanan Negara 1984